Members日本語

image


For email addresses, please replace "●" with "@".

Professor
Koji Okamoto (Profile) email: okamoto●n.t.u-tokyo.ac.jp
Project Professor
Shunichi Suzuki email: s_suzuki●n.t.u-tokyo.ac.jp
Project Associate Professor
Nejdet Erkan email: erkan●n.t.u-tokyo.ac.jp
Project Assistant Professor
Marco Pellegrini email: marco●n.t.u-tokyo.ac.jp
Postdoctral Reearcher
Qian Zhou email: zhou●vis.t.u-tokyo.ac.jp
Kai Wang
Yao Zhang
Academic Support Staff
Junko Inoue email: inoue●tokai.t.u-tokyo.ac.jp
Hisako Komatsu email: komatsu●n.t.u-tokyo.ac.jp
Students
Takashi Yuki (D3)
Xingyong Zhang(D3)
Muhammad Rizaal(D3)
Hui Liang(D3)
Chun-yen Li(D3)
Shixian Wang(D2)
Kotaro Nanjo(D1)
Zhenhan Hong(D1)
Muhammad Allaf(D1)
Katsunori Kurozawa(M2)
Kotaro Uesugi(M2)
Akihito Kawashima(M2)
Ryo Yokoyama(M1)
Yusuke Takahashi(M1)
Hui Liu(M1)
Daisuke Ando(B4)
Junya Inoue(B4)
ADVISER
Dr. Satoshi SOMEYA AIST
Dr. Yuki ISHIWATARI Hitachi-GE
Dr. Masahiro KONDO AIST
Dr. Shota UEDA CRIEPI